Πώς οφελείται ο άνθρωπος

  αββάς ΙΣΑΑΚ

Είναι μακάριος ο άνθρωπος που γνωρίζει την αρρώστια του και φροντίζει για τη θεραπεία του. Γιατί αυτό είναι το θεμέλιο της αρετής. Όσο κανείς αφήνει τον εαυτό του σε μαλθακότητα, τόσο μένει πίσω στην πνευματική πρόοδο. Όσο τον σφίγγει, τόσο περισσότερο προχωράει μπροστά στην αρετή. Την αρρώστια του θα την καταλάβει κανείς από τους πειρασμούς που επιτρέπει ο Θεός. Με τους πειρασμούς γνωρίζει κανείς την αδυναμία του, αλλά και τη μεγαλωσύνη της βοηθείας που στέλνει ο θεός. Την ψυχή πρέπει να την τροφοδοτούμε με την εγκράτεια και την εσωτερική γαλήνη. Έτσι μπορεί κανείς να πλησιάσει τον Θεόν και να ωφεληθεί. Ο φόβος του Θεού και της κολάσεως μας ξυπνούν από τον ύπνο.Γιατί η αμαρτία και ο διάβολος μας κοιμίζουν, και τότε χάνουμε κάθε επαφή με τον Θεό. Να μήν ξεχνάμε ποτέ ότι μόνο η βοήθεια του Θεού είναι εκείνη που σώζει και ωφελεί τον άνθρωπο. Όποιος αισθανθεί την ανάγκη της Θείας βοηθείας κάνει πολλές  προσευχές, γίνεται ταπεινός και αυξάνει τα πνευματικά του κεφάλαια στην αρετή. Ο Θεός δεν περιφρονεί ποτέ "την συντετριμμένη και τεταπεινωμένη καρδίαν" ...(και ουχί την..."dream heart",  made in west)
Η ταπείνωσις βοηθεί τον άνθρωπο να προσελκύσει το έλεος του Θεού. Τότε η καρδία  αισθάνεται τη Θεία βοήθεια και παίρνει δύναμη. Όταν ο άνθρωπος αισθανθεί τη Θεία βοήθεια αμέσως γεμίζει η καρδία του από χαρά και πίστη, και τρέχει γρήγορα στην προσευχή, που είναι καταφύγιο βοηθείας, πηγή σωτηρίας, θησαυρός αρετών και λιμάνι που σώζει τον άνθρωπο από τις τρικυμίες της ζωής. Αυτός  που θα προκόψει εις την προσευχή δεν την συγκρίνει με κανένα από τα πράγματα του κόσμου, τα  μάταια και πρόσκαιρα. Η αδιάκοπη προσευχή διώχνει από την ψυχή κάθε φόβο και δειλία και τη γεμίζει με την ευφροσύνη και τη Χάρι του Θεού. Εάν ο άνθρωπος δεν αισθανθεί την  αρρώστια του, βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο, επειδή νομίζει ότι είναι κάτι. Και τότε απομακρύνεται ο Θεός από  κοντά του. Γιατί η υπερηφάνεια είναι το μεγαλύτερο κακό που υπάρχει. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν φοβάται τον πόλεμο που του κάνει ο διάβολος με τις αισχρές  σκέψεις και τα σαρκικά πάθη. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι προσεκτικός και να φροντίζει για τη σωτηρία της ψυχής του περισσότερο απ' όλα τα πράγματα. Γιατί η ψυχή μας αξίζει περισσότερο απ' όλο τον κόσμο, είπε ο Κύριος. Να κάνει το καλό, να έχει πίστη, να γνωρίζει την αδυναμία του και να ζητάει πάντα τη βοήθεια από Αυτόν που δύναται και βούλεται να βοηθήσει. δηλαδή τον ΘΕΟΝ.