ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕΙΟΝ  ΜΕΛΟΣ

                      ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ  - ΜΕΤΑΝΟΙΑ - ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

Τίποτε δεν διαιρεί  το σώμα της κοινωνίας, όσο η αλαζονεία. Και τι σημαίνει :"Να έχετε το ίδιο φρόνημα - ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον" ; (Ρωμ. 12,16). Ήρθε στο σπίτι σου κάποιος φτωχός ; Νά γ'ίνης στο φρόνημα όπως κι εκείνος, και να μήν υπερηφανευθής περισσότερο εξ αιτίας του πλούτου. Δέν υπάρχει πλούσιος και φτωχός για το Χριστό. Να μή τον αρνηθής εξ αιτίας της εξωτερικής του εμφανίσεως, αλλά να τον δεχθέις εξ αιτίας της εσωτερικής του πίστεως. Ούτε, αν δής κάποιον να πενθή, να κοκκινίσης από ντροπή, για να πάρης μέρος στη χαρά και να χαρής μαζί του, αλλά αυτό το φρόνημα που έχης για τον εαυτό σου, να έχης και δι' εκείνον. Διότι λέγει : " Να έχετε το ίδιο ενδιαφέρον οένας για τον άλλον". Παράδειγμα : Νομίζεις ότι είσαι μεγάλος ; Λοιπόν, νόμιζε ότι είναι και εκείνος. Υποθέτεις ότι είναι ταπεινός και μικρός εκείνος ; Λοιπόν , και εσύ για τον εαυτό σου να έχεις την ίδια γνώμη, και απομάκρυνε κάθε ανισότητα. Πώς όμως, θα μπορούσε να γίνει αυτό ; Εάν απομακρύνεις την  α λ α ζ ο ν ε ί α. Γι' αυτό και πρόσθεσε : "Να μήν επιδιώκετε τα μεγάλα, αλλά να ακολουθήτε την απλοική ζωή. Να μήν είστε υπερήφανοι" (Ρωμ. 12,16). Να  μην ταπεινώνεσαι απλώς στο φρόνημα, αλλά και να βοηθάς και να ανοίγεις το χέρι σου, όχι με άλλους, αλλά από τον εαυτό σου, σαν πατέρας που φροντίζει για το παιδί του, σαν κεφαλή για το σώμα, πράγμα που και αλλού λέγει : "Να ενθυμήσθε τους φυλακισμένους, σαν να είσθε εσείς φυλακισμένοι." (Εβρ. 13,3).  Δέν είναι τίποτε τόσο άχρηστο για την ακριβή γνώσι του Θεού, όσο η αλαζονεία και η  προσήλωσις εις τον πλούτον. Διότι κάνει τον άνθρωπο να θαυμάζει τα παρόντα και να μην σκέπτεται καθόλου τα μελλοντικά. Και με το πλήθος των φροντίδων, φράζουν τα αυτιά των ανθρώπων.
                 -Η ευλογημένη Μ ε τ ά ν ο ι α, κατορθώνεται και σε μία ημέρα, αρκεί να  θέλει ο άνθρωπος.
                               -Με ό,τι εξώργισες τον Θεόν, με αυτό κάνε Τον σπλαχνικό απέναντι σου.
                                                -Ο μετανοών γίνεται ίσος με όσους δεν αμάρτησαν.
                                           -Η μεγίστη δύναμις της Μετανοίας και η σατανική πλεκτάνη.
                                               -Το ζητούμενο είναι να πείς πρώτος τις αμαρτίες σου.
                                              -Σας παρακαλώ να εξομολογήσθε συνεχώς εις τον Θεόν.
                                               -Μετά την εξομολόγησι, ακολουθεί η Θεική παράκλησις.
                                                                -Η τέλεια εξομολόγησι του ληστού.